الهی سال مار نشود زهر مار!

تحویل سال شمال
بودیم، شمارش معکوس که شروع شد همه دستپاچه به سمت سفره دویدیم و سال نو  خیلی بی سرو صدا آمد، به
همدیگر تبریک  گفتیم و برای یکدیگر سال خوبی آرزو کردیم ولی ته دلمان همه نگران
بودیم، خسته از آن همه استرس و فشاری که سال نود و یک در خود داشت با دلهره و
تردید به سال جدید نگاه می کردیم، اضطرابی که حتی لحظه تحویل سال را هم تحت تاثیر
خود قرار داد، واقعیت این است که در این مملکت هیچ تضمینی برای بهتر شدن اوضاع یا
حتی ثابت ماندنش وجود ندارد اما هر چه باشدآدمی به امید زنده است  پس باید امیدوار بود سال نود و دو سال خوبی
برای همه باشد!

/ 0 نظر / 22 بازدید