طالع نحس

نه!

تقصیر تو نیست

طالعم تنهاییست

دست و پا زدنم بیهودست

عاقبت تسلیم قضا خواهم شد

تنها خواهم ماند

تنها خواهم رفت

توسنی از چه عبث باز کنم؟

طالعم تنهاییست

در اتاقی بسته و با چشمانی خیره به در

تنها خواهم رفت تا سوی ابد

کاش میدانستی سخت است ولی

غلط از نادانی و بی دردیت نیست

طالعم تنهاییست...

/ 0 نظر / 8 بازدید