دور باطل

تکرار اشتباهات تا دلتان بخواهد در زندگی من پر است،تا دلتان بخواهد هم عهد و پیمان بسته ام که دیگرتکرار نخواهد شد،تا دلتان بخواهد گفته ام غلط کرده ام اما باز هم غلط کرده ام! کسی می داند چقدر دیگر فرصت دارم؟؟؟

/ 0 نظر / 14 بازدید