چرا جنگ تحمیلی ادامه پیدا کرد؟

من نمی دانستم،نمی دانستم که جنگ می توانست خرداد سال شصت با آزاد سازی خرمشهر تمام شود،فکر می کردم ما محکوم به ادامه جنگ بودیم،فکر می کردم راهی به جز ادامه جنگ نداشتیم،همان چیزیکه خودشان می گفتند و میگویند،مثل خیلی چیزهای دیگر که آنقدر تکرار کرده اند که در ذهنمان حک شده است.

دایی من سال شصت و هفت به شهادت رسید،به خدمت سربازی رفته بود، آخر جنگ بود که صدام ملعون شیمیایی زد، دایی ام را خیلی دوست داشتم،همه دوستش داشتند،مهربان بود،شهید شد چون جنگ ادامه پیدا کرد.جنگی می شد تمام شود.

چرا جنگ ادامه پیدا کرد؟ یکی گفت بخاطر تداوم روحیه ایثار و فداکاری! با عقل جور در می آید؟ صدها هزار نفر کشته شدند تا روحیه ایثار ادامه یابد؟

جنگ ادامه یافت چون بعضی ها منافعشان در تداوم جنگ بود! خوب سمپاشی کرده بودند و همه چیز را به جنگ ختم می کردند. جنگ ادامه یافت چون هیچ برنامه ای برای مدیریت پتانسیل جوانان کشور نبود،مثل همین الان که هیچ برنامه ای نیست البته خوشبختانه جنگی هم نیست برای همین بیکاری بیداد می کند،جنگ آنموقع سرگرمی خوبی بود برای مردم ایران تا سراغ خیلی چیزها را نگیرند .

دلم خیلی می سوزد،دلم برای دایی ام می سوزد،دلم برای پدربزرگم می سوزد،دلم برای مادرم می سوزد،چرا جنگ ادامه پیدا کرد؟

/ 0 نظر / 12 بازدید