درد دل

دلم درد گرفته است

تو گویی روزها هم قصد سبقت از هم را دارند

تو گویی در دیارخود نیز همه اسیر غربتند

تو گویی همه غریبه اند

و آن آشنا

خود نیز

آشنا بودنش را

از یاد برده است...

/ 1 نظر / 10 بازدید