چرتکه

در دستانت چرتکه ای بزرگ می بینم

تقصیر تو نیست،باید حساب کرد

حساب آینده

حساب حرف مردم

حساب روزهای نیامده ای که خواهند آمد

دیگران چه خوب زخم می زنند

باید حسابشان را داشت

به چرتکه ات نگاه کن و به روزهای نیامده

حساب کردی؟

چه خوب!

در میان چرتکه ها،جایی برای من نیست!

/ 3 نظر / 7 بازدید
لیلا×

تو را به راستي، تو را به رستخيز مرا خراب کن! که رستگاري و درستکاري دلم به دستکاري همين غم شبانه بسته است که فتح آشکار من به اين شکست هاي بي بهانه بسته است ...

سایه بیرنگ

از احتساب نیک و بد چنانکه پیش می رود به هیچ جا نمی رسد درامد سرانه ات!

بهار

اگر دروغ رنگ داشت هر روز شاید ده ها رنگین کمان از دهان ما نطفه می بست و بی رنگی کمیاب ترین چیزها بود. اگر دیوار نبود نزدیکتر بودیم, همه وسعت دنیا یک خانه می شد و تمام محتوای سفره سهم همه بود و هیچ کس در پشت هیچ ناکجایی پنهان نمی شد. [لبخند][گل]